Oppdatert:
31.10.2022

Vedtekter for Equinor Seniorklubb Sør

 1. Klubbens navn er Equinor Seniorklubb Sør. Klubben ble stiftet oktober 2011.

 2. Klubbens formål er å være et sosialt forum for klubbens medlemmer og deres ektefeller/partnere og besørge tilknytning til tidligere arbeidsplass og kolleger. Klubben vil også være et koordinerende bindeledd mot selskapet i saker av allmenn interesse for medlemmene.

 3. Klubben skal være åpen for alle tidligere ansatte i Equinor i Agder-fylkene som har sluttet med en pensjonsordning (pensjonister, førtidspensjonister, AFP pensjonister, uførepensjonister). Medlemmene må selv melde seg inn og betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid bestemmer. Equinor Seniorklubb Sør har ikke medlemskort. Når medlemskontingenten er betalt, normalt 1.desember hvert år, er det bekreftelse på medlemskap i klubben. En kan bare være medlem av en seniorklubb innen selskapet. Medlemmenes ektefeller/samlivspartnere har ikke stemmerett, kun den tidligere ansatt. Etterlatt ektefelle/samlivspartner kan bli medlem av klubben på samme vilkår som den avdøde ektefelle/samlivspartner.

 4. Årsmøtet er klubbens øverste beslutningsorgan. Årsmøte holdes innen utgangen av februar hvert år og er åpen for alle medlemmer. Innkallingen skal skje med minst en måneds varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endring av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer på årsmøtet. Agenda (Dagsorden) på årsmøtet er følgende:
  Godkjenning av innkalling.
  Valg av møteleder og referent.
  Godkjenning av årsberetning.
  Godkjenning av revidert regnskap.
  Godkjenning av styremedlemmer.
  Fastsettelse av kontingent.
  Innkommende forslag.
  Eventuelt endringer i vedtekter.
  Valg av revisor og valgkomite.
  Eventuelt andre saker.

 5. Budsjett for inneværende år legges fram til orientering på første møte etter årsmøtet.

 6. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 % av medlemmene har forlangt dette skriftlig.

 7. Klubben ledes av et styre bestående av 5 medlemmer. Alle styremedlemmer velges for 2 år.
  Gjenvalg kan finne sted. Valget av styremedlemmer godkjennes på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv etter årsmøte.
  Det skal tilstrebes kontinuitet i styret ved av tilnærmet halve styret er på valg hvert år. Styret består av følgende verv, leder, kasserer, data-ansvarlig og to styremedlemmer.
  Leder har dobbel stemme i styreavgjørelser. Revisor velges for to år om gangen. Valgkomiteen består av to personer som velges for to år om gangen. Valgkomiteen velges fortrinnsvis blant tidligere styremedlemmer som er gått ut av styret. Revisor og valgkomite inngår ikke i styret.

 8. Leder og eventuelt en til fra styret, avhengig av sak, er kontaktpersoner overfor tidligere arbeidsgivers (Equinor)administrasjon og andre samarbeidspartnere.

 9. Styremøter avholdes etter behov. Det skal føres protoll/referat fra styrets møter. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 10. I tilfelle oppløsning av seniorklubben, overføres aktiva til ideelt formål som bestemmes av et avviklingsstyre som velges på ekstraordinært årsmøte.


IslandStone MountainValley ®   2018 ©